Поканата „Насърчаване на устойчивостта и иновациите в Европа чрез изграждане на мрежи, развитие на клъстери в екосистемата на културните и творческите индустрии“ (Fostering Resilience and Innovation in Europe through Networking Development of clusters in the Cultural and Creative Industry ecosystem, FRIEND CCI) има за цел да подкрепи МСП при:

– разработване и изпълнение на междусекторни проекти, насочени към въвеждане на иновации на ниво продукти и/или на ниво процеси/технологии, със специфичен акцент върху нуждите, свързани с двойния преход;

– насърчаване на взаимно обогатяване и обмен на иновации между МСП от различни екосистеми;

– интернационализация, за да увеличи достъпа до глобалните вериги за доставки и стойност.

Краен срок за кандидатстване по тази покана: 30 септември 2023

ТУК