На https://eit.europa.eu/our-activities/opportunities/connect-neb-call-proposals-advance-sustainable-beautiful-and-inclusive е публикувана покана за набиране на проекти,  съобразени с инициативата Нов Европейски Баухаус. Тя е насочена към разработването на дългосрочни решения с гражданите за постигане на устойчива, приобщаваща и обогатяваща трансформация.

Общата цел на поканата е да активира генерирани от гражданите решения и инициативи за разрешаване на предизвикателствата, пред които са изправени европейските градове, крайградските и селските райони.

Участие по поканата могат да вземат юридически лица (частни или публични организации), установени в държави-членки  на Европейския съюз (ЕС) и/или в трети държави, асоциирани с Horizon Europe. Консорциуми не са допустими.

Подкрепа ще получат дейности базирани на четирите тематични оси на Новия Европейски Баухаус:

  • Възстановяване на връзката с природата;
  • Възвръщане на чувството за принадлежност;
  • Приоритет на местата и хората, които имат най-голяма нужда от това;
  • Необходимост от дългосрочно мислене за жизнения цикъл в индустриалната екосистема.

Проектите трябва да отговарят на поне една от очакваните цели за резултат:

  • Резултат A: Активиране на генерирани от гражданите решения и инициативи за напредък в устойчивостта, красотата и приобщаването в съответствие със съществуващите местни стратегии.
  • Резултат Б: Събиране и приоритизиране на най-неотложните предизвикателства на гражданите и крайните потребители и овластяването им да проектират съвместно добре обосновани решения, които отговарят на нуждите на по-широката общност.
  • Резултат C: Укрепване на трансдисциплинарното, между поколенията и междусекторното сътрудничество чрез свикване на различни групи от заинтересовани страни чрез дейности за ангажиране на гражданите в съответствие с инициативата на Баухаус и съществуващите местни стратегии.

Максималното финансиране на проект е 15 хил. евро, като от кандидатите се изисква 20% собствен принос. Предвижда се подкрепа за 8 проекта, които да  бъдат изпълнени в шест региона/града, от февруари 2024 г. до ноември 2024 г.

Крайния срок за кандидатстване е 29 септември 2023 г., 17:00 CET чрез платформата за електронно подаване на PLAZA.