Европейската комисия предлага 2 вида стажове: административен стаж или стаж по писмен превод в Генерална дирекция „Писмени преводи“.

Стажантите работят във всяка от службите и агенциите на Европейската комисия, по-голямата част от които се намират в Брюксел, но също така и в Люксембург и на други места в Европейския съюз.

Естеството на работата ти ще зависи от службата, в която ще бъдеш назначен —

например може да работиш в областта на конкурентното право, човешките ресурси, политиката в областта на околната среда, писмения превод и др.

Кой може да кандидатства?

Стажантската програма е отворена за всички граждани на ЕС, независимо от възраст, пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, религия или убеждения, принадлежност към национално малцинство, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Предвиден е и ограничен брой места за граждани на държави извън ЕС.

Могат да кандидатстват всички завършили висше образование, които са получили дипломата си (обикновено, ако дипломата все още не е издадена, може да се представи академична справка). Изисква се владеене на два езика на ЕС. 

В какво се състои ежедневната работа на стажанта?

  • Присъствие и организиране на срещи, работни групи и публични изслушвания
  • Проучване, съставяне и редактиране на документи, в това число на доклади и консултации
  • Отговаряне на запитвания на граждани
  • Участие в управлението на проекти
  • Превод, редактиране на преводи или проучване на терминология

Какво се иска от теб?

  • Отворен подход към европейските въпроси
  • Интерес към запознаване с методите на работа на Комисията
  • Готовност за работа в мултикултурна среда
  • Принос към ежедневната работа на Комисията от нова гледна точка
  • Проактивно отношение

Повече информация можете да намерите на адрес: https://ec.europa.eu/stages/.