В Конгресния център се проведе среща на ученическите съвети, организирана от младежките ученически омбудсмани и отдел „Превенции и младежки политики“ към Община Бургас. Целта на срещата е да се осъществят контакти между председателите на ученическите съвети чрез обмен на добри практики, мнения и опит. Мисията на младежкия ученически омбудсман е да стимулира екипна работа и сътрудничеството между различните училища, като се обсъдят общи инициативи и стратегии за подобряване на образователната среда и ученическия живот. По време на срещата бяха дискутирани следните актуални за младежите теми като доброволчество, агресия, материална база, спорт, активности, музика и изкуства. След срещата с ученическите съвети и обобщаване на резултатите от нея, екипът на отдел „Превенции и младежки политики“ към Община Бургас проведе съвещание на Регионалната асоциация на училищните психолози и педагогическите съветници на тема: „Организационно структуриране на дейността на ученическите съвети в контекста на превенцията на рисковете в училищна възраст“. Психолозите и педагогическите съветници търсиха решения на казусите, зададени от ученическите съвети, по групи и в обща дискусия. Професионалната си гледна точка изразиха председателят на Регионалната асоциация на училищните психолози и педагози Светозар Янев и общинските структури на местно ниво в лицето на Десислава Василева – председател на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и пълнолетни и Росица Димова – председател на Общинския съвет по наркотични вещества.