Европейската комисия предлага 2 вида стаж: административен стаж или стаж за превод към Генерална дирекция за писмени преводи. Стажантската програма е отворена за всички отговарящи на условията кандидати, независимо от тяхното гражданство, от техния пол, раса, етнически или социален произход, религия или убеждения, принадлежност към национално малцинство, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

Стажантите работят в цялата Европейска комисия, нейните служби и агенции, най-вече в Брюксел, но също и в Люксембург и на други места в Европейския съюз. Последващите възможности за кариера може да варират между тези различни субекти.

Естеството на вашата работа ще зависи от службата, към която сте назначени. Можете например да работите в областта на конкурентното право, човешките ресурси, екологичната политика, преводите и др.

Стажантската програма е отворена за всички отговарящи на условията кандидати, независимо от тяхното гражданство, независимо от техния пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, религия или убеждения, принадлежност към национално малцинство, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Можете да намерите повече за равните възможности на тази страница.

Стажантите работят в цялата Европейска комисия, нейните служби и агенции, най-вече в Брюксел, но също и в Люксембург и на други места в Европейския съюз. Последващите възможности за кариера може да варират между тези различни субекти. Естеството на вашата работа ще зависи от службата, към която сте назначени.

Какви са условията за кандидатстване:

  • Завършено висше образование (минимум 3 години)
  • Ниво C на владеене на английски, френски или немски език
  • Много добро владеене на втори официален език на ЕС
  • Да нямате реализиран предишен стаж или трудов опит над 6 седмици, в която и да е европейска институция

Стажът е платен, няма ограничение във възрастта и стартира през март 2024 г.

Кандидатствайте тук до 31 август 2023 г.!