Post Thumb

От началото на тази година Центърът за подкрепа за личностното развитие - Бургас ще включва  и дейности по кариерно ориентиране и консултиране на ученици, родители и граждани.

 

Тази дейност ще се осъществява от петима сертифицирани кариерни консултанти, извършвали дейността  и  досега в Център за кариерно ориентиране - Бургас.

Консултантите ще оказват помощ и подкрепа на ученици, изправени пред избора дали да продължат образованието си, или да започнат работа. Те ще бъдат информирани за профилите, специалностите и професиите, предлагани в бургаските училища и актуална информация за пазара на труда. 

Със своята дейност консултантите ще подпомагат педагогически съветници, класни ръководители и учители. Те ще осъществяват индивидуални консултации и групови обучения, използвайки разнообразни инструменти:  интерактивни упражнения, ролеви игри, тренинги за формиране на умения и за вземане на решения, решаване на казуси, организиране на ученически форуми, екскурзии и дискусии по тематични филми.

Час за консултация може да заявите на тел.: 0888 959 755; Бургас  ул. "Райна Княгина" № 11 или в Националния портал за кариерно ориентиране на ученици:  www.orientirane.mon.bg , разработен по проект BG051РО001- 4.3.02-0001 "Система за кариерно ориентиране в училищното образование" на Министерството на образованието и науката.

Услугите по кариерно ориентиране са достъпни за всички ученици и родители и са напълно безплатни.

 
  • 2018-01-16
  • Admin