🚀На празника на Бургас екипът на Международния младежки център организира засаждане на растения в Атриума на Центъра, който се намира в ж.к. „Меден рудник“. Иновативното „дишащо“ решение за съвместяване на зеленина в сграда е в унисон с екологичното развитие на Община Бургас и в синхрон с политиката на ЕС за модерна и ресурсно ефективна и среда.

💚Зелената акция беше осъществена съвместно с младежи, като специален гост на събитието бе Михаил Ненов – зам.-кмет по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики.

✨Добрите новини за Младежкия център не свършват дотук. В момента екипът е в трескава подготовка за официално откриване на Центъра. С откриването ще стартират редица възможности за развитие на неформално образование в сферата на демократичните ценности, правата на човека, младежкото участие и социалните права на уязвимите общности – цели, залегнали в Националната стратегия за младежта и отговарящи на знака за качество на Съвета на Европа.

*Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център – Бургас“ се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.