💙Европейските сини училища внасят океана в класната стая. По пътя към превръщането си в Европейско синьо училище учителите и учениците ще подобрят разбирането си за океана и ще развият чувство за отговорност към нашата споделена планета. Създаването на осведоменост и чувство за отговорност за нашия океан (т.нар. океанска грамотност) насърчава учениците да станат по-активни и отговорни европейски и глобални граждани.

💡Програмата предизвиква училищата да намерят синьото и да изследват връзките си с океана, като същевременно създават мрежи в цяла Европа. Мрежата от европейски сини училища е инициатива на Европейската комисия, подкрепена от DG MARE и е разработена от партньорите на коалицията EU4Ocean.

Защо да станете Европейско синьо училище?

📚Училищата, които приемат предизвикателството Find the Blue, трябва да идентифицират тема, свързана с океана, която е подходяща за техните ученици, и да си сътрудничат със своите ученици, за да създадат училищен проект. Целта е океанът да стане подходяща част от училищната програма чрез обучение, базирано на проекти. Училищната общественост, сътрудничеството с други организации и хора, ангажирани с океана, и създаването на общност със същата страст ще бъдат ключови ценности на тези проекти. При успешно завършване на предизвикателството Find the Blue училищата ще получат сертификат за Европейско синьо училище.

Всички сертифицирани европейски сини училища стават част от мрежата на европейските сини училища, където учители и ученици:

📌Станете агенти на промяната за устойчивост на океана;

📌Споделяне на опит с учители и ученици от други училища;

📌Свържете се с по-широката общност за океанска грамотност.

Всички успешни проекти ще бъдат показани на картата на Европейските сини училища (Европейски атлас на моретата). Всяко училище ще получи собствена уеб страница на Морския форум, която може да се управлява и актуализира. Вижтевсички членове тук. В Мрежата на европейските сини училища можете да намерите:

📌Семинари за професионално развитие и други събития за учители от океански експерти;

📌Достъп до ресурси и дейности от потенциални партньори в платформата EU4Ocean;

📌Новини и актуализации;

📌Възможности за финансиране;

📌Възможности за сътрудничество.

Как се става Европейско синьо училище?

Всеки проект, който училище подава, за да стане Европейско синьо училище, трябва да отговаря на следните пет задължителни критерия:

1.Разработете проект с взаимосвързани дейности: Проектът се състои от няколко допълващи се дейности под една обща централна тема. Дайте възможност на учениците да придобият по-задълбочени знания и умения, като работят за продължителен период от време, за да изследвайки океанска тема, въпрос или проблем.

2.Създайте ясен резултат: Инициативата насърчава учениците да бъдат активни учещи и да разработят продукт, обект, събитие или услуга, които могат да бъдат изложени или използвани като средство за комуникация. Бъдете находчиви и започнете да творите.

3.Включете всички ученици: Учениците играят активна роля във всички фази на проекта. Учителят улеснява ученето и насочва учениците да станат независими работници, като им позволява да покажат какво могат.

4.Сътрудничество с местен партньор: Съвместната работа е ключът към успеха. Поканете експерт, морски учен, неправителствена организация, научен център, морска компания и/или държавен орган, за да помогнете за улесняване на създаването, изпълнението и комуникацията на проекта. Отидете при членовете на платформата EU4Ocean, за да намерите партньор!

5.Комуникирайте резултатите от проекта: Позволете на учениците да подобрят комуникационните си умения и да се почувстват по-ангажирани с местната общност, като говорят за проекта по смислен и информиран начин, започвайки от собствената си социална среда.

След успешно завършване на проекта по петте задължителни критерия, училищата ще получат сертификат Европейско синьо училище. „Щастливи сме да приемем заявления за редица проекти, но насърчаваме учителите да мислят за разработване на по-сложни идеи за проекти, които включват напр. участие с други учители в училището или международно сътрудничество, което предоставя на вашите ученици възможността да окажат истинско въздействие и да увеличат автентичните учебни преживявания извън стените на класната стая.” 

✨По-долу можете да намерите пет незадължителни критерия за учител, който желае да изведе проекта си на следващото ниво:

1.Осигурете автентични учебни преживявания: Осигурете на учениците възможности да намерят синьото както в класната стая, така и в реални условия. Тази инициатива позволява на учениците да прилагат наученото в клас в практически проекти с уместност и въздействие в реалния живот.

2.Работете по мултидисциплинарен начин: Разгледайте вашата тема чрез много училищни предмети, позволявайки достъп на ученици с различни силни страни, гледни точки и интереси. Мултидисциплинарните проекти предоставят възможности за обучение извън науката. Можете да включите аспекти като напр. езици, история, (воден) спорт, изкуство или икономика.

3.Мобилизирайте се отвъд класната стая: Тази инициатива ви позволява да излезете отвъд класната стая, като предлага възможности за сътрудничество между учители по различни дисциплини, различни възрастови групи и множество предмети. Проектът създава възможност за работа като училище, а не само като клас.

4.Насърчаване на взаимодействието земя-море: Училищата от крайбрежните райони са поканени да си сътрудничат с училищата във вътрешността на страната, за да обменят опит и информация за разликите и приликите, които наблюдават в своята среда, икономика или култура. Сътрудничеството се улеснява чрез eTwinning.

5. Въведете европейско измерение: Тази инициатива улеснява културния обмен между европейските училища, като позволява на учениците да видят себе си и работата си в европейски контекст и да си сътрудничат с връстници от целия Съюз. Инициативата предлага възможност за свързване с различни партньорски училища чрез eTwinning, пътуване в чужбина чрез финансирана програма за обмен или развиване на по-трайни сътрудничества.

Изпратете вашата кандидатура!

Вашето училище готово ли е да поеме предизвикателството Find the Blue? Ето стъпките, които трябва да предприемете, за да започнете своето пътуване на вълната на промяната: 

Първата ви стъпка е да изтеглите Наръчника за учители.

Наръчникът очертава принципите на преподаване зад инициативата Европейско синьо училище и процеса на сертифициране на Европейското синьо училище. Той включва ръководство стъпка по стъпка за разработване на ваш собствен син проект, идеи и инструменти, които могат да ви помогнат да започнете, както и разнообразие от вдъхновяващи проекти от цяла Европа.

Изтегли наръчника от тук.

European Schoolnet публикува допълнителен анализ на учебната програма за инициативи, свързани с океана, в училища в Белгия, Франция, Португалия, Хърватия, Гърция, Румъния, Германия, Финландия и Обединеното кралство, който може да изтеглите от тук.

Станете част от голямото движение „Да направим Европа синя“ и подайте уверението си да станете Европейско синьо училище тук.

🖋️Заявленията за получаване на сертификат вече са отворени!

Инициативата Европейско синьо училище е отворена за всички училища в рамките на Европейския съюз и училища, които си сътрудничат с училища в Европейския съюз. Тези училища могат да кандидатстват за получаване на сертификат и могат да участват в онлайн Европейската общност на сините училища.

Формулярът за кандидатстване е достъпен само на английски език. Не се изисква влизане в ЕС за попълване на формуляра за кандидатстване.

Кандидатствайте, за да станете Европейско синьо училище

Ако имате проблеми с формуляра за кандидатстване, може да се свържете на info@blueschools.eu. Вашата кандидатура се оценява от рецензенти на Мрежата на европейските сини училища два пъти годишно.

· Документи за 1-ви семестър се приемат между 16 октомври и 15 декември. Заявленията се разглеждат през декември.

· Документи за 2-ри семестър се приемат между 15 януари и 30 май.

Заявленията се разглеждат през юни.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=PdfW6Wru_EygK4jSukisAQqXeTfHRulHtkVVOtRoIFRUODlWWlFKRDZBTFVNRFRSVTFNSTc4SUhFVy4u&fbclid=IwAR3ZJzHwCXV6HfZNJEkxUYt0RugktPyrfTbDWGd8BptC89y2DZK0GHve3bg

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=PdfW6Wru_EygK4jSukisAQqXeTfHRulHtkVVOtRoIFRUODlWWlFKRDZBTFVNRFRSVTFNSTc4SUhFVy4u&fbclid=IwAR3ZJzHwCXV6HfZNJEkxUYt0RugktPyrfTbDWGd8BptC89y2DZK0GHve3bg