Спортните клубове имат възможност да кандидатстват с проекти по Програмата на ММС „Спорт за деца в риск” за организиране и провеждане на спортни занимания през 2024 г.

Програмата е насочена към подпомагане на социалната интеграция, адаптация и пълноценна реализация в обществения живот на деца в риск чрез създаване на условия и възможности за тяхното включване в безплатни спортни занимания с цел подобряване качеството на живот, повишаване на физическата им активност и психическа годност.

Изпълнители могат да бъдат спортни клубове, които са членове на лицензирани спортни федерации. Изискването е не по-малко от 50% от децата във всяка група да са идентифицирани като деца в риск. Обръщаме внимание, че за всички деца в риск, включени в проектите, е необходимо да се представи документ, например от: общинска дирекция „Социално подпомагане“, РУО, домове за деца, лишени от родителска грижа, училища и/или други документи, издадени от институции с правомощия по ЗЗД, свързани с идентифициране на децата в риск.

Предоставя се възможност на спортните клубове и техните треньори да провеждат за период от 6 месеца безплатни спортни занимания по предпочитан от децата спорт 2 или 3 пъти седмично.

Крайният срок за кандидатстване с проекти по Програмата е 17:30 ч. на 15-и ноември 2023 г. За дата на подаване се счита датата на входящия номер на проекта, получен при постъпването му в деловодството на ММС, независимо от начина на подаване – директно в деловодство, чрез куриер или по поща.

Образците на документи за кандидатстване и отчитане за 2024 г. са публикувани на Интернет страницата на ММС, секция „Програми”, програма „Спорт за деца в риск” 2024 г.

 За повече информация: http://mpes.government.bg/Pages/Programmes/Default.aspx?evntid=gdYMjo91%2fMA%3d