МОН обяви за кандидатстване Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища. 

Срокове за кандидатстване:

– За всички бенефициенти – до 10.01.2024 г. следва да подадат необходимите документи в МОН с придружително писмо единствено по електронен път (чрез СЕОС или ССЕВ);

Бюджет на програмата: 240 000 000 лв., от които: 

– Модул 1 – „Детски ясли и детски градини – изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“ – 40% от индикативния бюджет по програмата. 

– Модул 2 – „Държавни и общински училища – изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“ – 60% от индикативния бюджет по програмата.   

Основни цели на програмата са намаляване недостига на места в детските ясли и градини, създаване условия за въвеждане на задължително предучилищно образование на 4-годишните деца и увеличаване броя на училищата, преминали на едносменен режим.
За повече информация, моля, последвайте линка: https://web.mon.bg/bg/100177