Програмата финансира проекти в областта на живописта, скулптурата, графиката, рисунката, илюстрацията, карикатурата, керамиката, текстила, стъклото, фотографията, арт инсталациите, видео и дигиталното изкуство, дизайна, пърформанса, художествените занаяти и др. Проекти в областта на архитектурата, модата, киното и компютърните игри не са допустими за финансиране.

Финансовата подкрепа се предоставя след проведен конкурс по документи.

Подцели на програмата:

 • създаване на благоприятни условия за творческо развитие на художници, куратори критици и арт мениджъри в областта на визуалните изкуства;
 • стимулиране на местни и международни партньорства и обмен;
 • развитие на динамична и витална художествена сцена, критическа среда и публичен диалог;
 • създаване и представяне на съвременни форми на изкуство или прилагане на актуални модели и практики по отношение на традиционни изразни средства и културно наследство;
 • развиване и привличане на нови публики; достъпност и демократичност при представянето на визуалните изкуства, включващи и слабо представени групи или такива със специфични потребности.

Приоритети на конкретната сесия:

 • участие на млади автори, автори в среден етап на професионално развитие и/или автори, които са представяли в България по-малко от 3 самостоятелни изложби за последните две години;
 • разглеждане на актуални теми от полето на визуалните изкуства.
 • утвърждаване и развиване на капацитета на организацията чрез осигуряване на възнаграждения за преките участници в проекта;
 • наличие на възможност за представяне в дигитална среда.

Обща сума за финансиране на проекти:  350 000 лв.

Минимална сума за финансиране на проект: 7 000 лв.

Максимална сума за финансиране на проект: 25 000 лв.

Не се изисква съфинансиране от страна на кандидата.

Срок за подаване на заявления: 20 календарни дни от датата на публикуване на обявата, считано  от 3.10.2023. При условие, че последният ден е неприсъствен, на основание чл. 60, ал. 6 от ГПК срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

Всеки кандидат има право да кандидатства с едно проектно предложение.

Срок за НАЧАЛО за реализиране на дейностите по проекта: от 03.01.2024 г.

Срок за КРАЙ за реализиране на дейностите по проекта: до 03.10.2024 г.

Срок за представяне на съдържателен и финансов отчет на проекта: до 23.10.2024 г.

Допустими кандидати:

 • юридически лица, които към датата на подаване на проектното предложение са вписани в Регистъра по чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата – като частни културни организации по смисъла на ЗЗРК, регистрирани по реда на Търговския закон, Закона за юридическите лица с нестопанска цел (в частна или обществена полза) или Закона за кооперациите и др., които осъществяват дейности в областта на визуалните изкуства.
 • държавни и общински културни институти: художествени галерии и музеи, в структурата на които има художествени отдели, вписани към датата на подаване на проектното предложение в Регистъра по чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата.

Недопустими кандидати:

 • физически лица;
 • културни организации, които не са вписани в Регистъра по чл. 14, ал. 4 от ЗЗРК;
 • кандидати, които не са отчели предоставено от МК финансиране по договор, с изтекъл срок на действие.

Допустими за финансиране дейности:

Организиране на изложби, създаване на произведения на изкуството, образователни програми и работилници, резиденции, лекции и други дискусионни форми (дискусии, конференции, форуми, семинари, публични дебати), проучвания, каталози, сборници, монографии и други издания в областта на визуалните изкуства.

Допустими разходи:

 1. пряко свързани с изпълнението на проектните дейности (вкл. административни разходи: командировъчни разходи, съгласно Наредбата за командировките в страната: дневни – 20 лв. на ден ако командированият не нощува в населеното място където е командирован и 40 лв. на ден ако лицето нощува, нощувки – до 90 лв. за една нощувка и транспортни разходи), транспорт, свързан с проектните дейности, разходи за материали и услуги, наем на техника и/или пространство, възнаграждения на привлечени външни лица за реализацията на проекта, инсталационни разходи, разходи с характер на текущ ремонт, които се изпълняват единствено за целите на представяне на конкретната инсталация на произведение и/или изложба, които имат временен и обратим характер и нямат за цел да правят трайни подобрения, които остават след края на проекта в пространството, в което е бил представен, др.).;
 2. административни разходи – до 20% от общата стойност на проекта (възнаграждения по граждански договори и осигуровки);

За допустимите разходи се прилагат документи, съгласно Закона за счетоводството.

Недопустими разходи са тези, които не са пряко свързани с дейностите по проекта, включително:

 • разходи за строително-монтажни работи (СМР);
 • предварително направени разходи;
 • разходи за придобиване на дълготрайни материални активи;
 • разходи, които вече са финансирани по други програми, което се удостоверява с декларация по Приложение № 3.

Не се финансират:

 • кандидати, които не са отчели предоставено от МК финансиране по договор, с изтекъл срок на действие;
 • представителни разходи като коктейли и други, които не са пряко свързани с дейности, водещи до реализацията на проекта;
 • Проекти в областта на архитектурата, модата, киното и компютърните игри не са обект на финансиране по настоящата програма.
 • Критериите за оценка са определени в Приложение № 6 от Правила за условията и реда за провеждане на конкурсни сесии за финансиране на проекти в областта на визуалните изкуства.

Проектите се подават в срок до 20 календарни дни от датата на публикуване на обявата:

 1. в деловодството на Министерство на културата от заявителя лично или от негов упълномощен представител, чрез изпращането им с лицензиран пощенски оператор, като в тези случаи важи датата на пощенското клеймо или датата на разписката, издадена от куриерската служба.
 2. на посочените в обявата адреси на ел. поща се изпраща в електронен вид сканирано заверено копие, като общият обем на прикачените файловете не трябва да надвишава 10 МВ, до 12.00 часа на последния ден от посочения срок.

Линк към правилата и необходимите за кандидатстване документи:

http://mc.government.bg/page.php?p=58&s=429&sp=512&t=791&z=0