I. Въведение и контекст
Настоящият конкурс за предоставяне на стипендии на младежи от ромски произход се
организира в рамките на Фонд Активни граждани България (Active Citizens Fund) по Финансовия
механизъм (ФМ) на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Фонд Активни
граждани България е на обща стойност 16 045 000 евро, предоставени от държавите донори –
Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, въз основа на подписан Меморандум за разбирателство с
Република България. Основната цел на Фонд Активни граждани България е „укрепнало
гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“. Оператор на Фонд
Активни граждани е Институт Отворено общество – София (ИОО-София), в партньорство с
Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и Фондация „Тръст за социална
алтернатива“ (ТСА). Бюджетът на управлявания от ТСА компонент за предоставяне на
стипендии на младежи от ромски произход, изучаващи здравни специалности (стипендиантска
програма) е на обща стойност 750 000 евро.
Като допълнение на стипендиантската програма, в рамките на Фонд Активни Граждани ТСА
изпълнява проект „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни
специалности“. Настоящият конкурс допринася за тематичния приоритет „Овластяване на
уязвими групи“.
II. Описание, цели и очаквани резултати от стипендиантската програма
Целта на стипендиантската програма е да допринесе за сформирането на общност от
професионалисти в сферата на здравеопазването, мотивирани и подготвени да допринесат за
решаването на здравните проблеми в ромската общност и с потенциала да се превърнат в
значими ролеви модели за младежите от ромски произход.
Участниците в програмата ще получат финансова подкрепа под формата на стипендии за
период от една академична година, както и наставничество от ментор – професионалист в
здравната сфера.

Стипендиантската програма стартира през академичната 2018/2019 година, и е с
продължителност от шест години. В рамките на шестте години се предвижда да бъдат
предоставени приблизително общо 272 годишни стипендии, всяка от които на стойност между
2350 евро и 3700 евро, в зависимост от изучаваната специалност и годината на присъждане на
стипендията. Общо разполагаемият индикативен бюджет за предоставяне на стипендии по
настоящия конкурс за академичната 2023/2024 е на стойност 93 000 евро за подкрепа на
индикативен брой от 26 стипендианти.

Крайният срок за подаване на кандидатури е до 18.00 часа на 30 октомври т.г.

Повече за условията за кандидатстване >> тук.