УС на БФС създава специален фонд за набиране на средства чрез дарение за целево разходване за награждаване с ежегодна еднократна парична стипендия на студенти, редовно обучение, записани в акредитирани висши училища на територията на Република България за придобиване на образователно-квалификационна степен магистър в професионално направление „Фармация”. Вижте пълна информация на страницата.

Стипендиите са в размер на 1000 лв.

Заявленията за кандидатстване за ежегодната стипендия на БФС се подават в УС на БФС, включително по поща, електронна поща, в този случай, подписани с електронен подпис на кандидата, или чрез куриер. Заявлението следва да е придружено от: академична справка от висшето училище за успеха на кандидата от предходната учебна година; уверение, че е записан в редовна форма на обучение за съответната учебна година; кратка автобиография на кандидата; мотивационно писмо за причините, поради които се обучава за придобиване на образователно-квалификационна степен магистър в ПН „Фармация”; декларация, че кандидатът не е получавал стипендия от БФС по реда на настоящите правила до момента; препоръки от хабилитирани лица. Крайният срок е 30 октомври 2023 г.