BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“

Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”, кани допустимите бенефициенти да представят проектни предложения по процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване № BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“.

В рамките на настоящата процедура се цели оказване на съдействие на лицата от целевата група и членове на техните семейства във връзка с достъпа им до заетост и тяхната реализация на пазара на труда. Целта е чрез ранно идентифициране на индивидуалните нужди и изготвяне на индивидуални профили на лицата, да се определят най-подходящите услуги за определен период. Фокусът е върху достъпността и устойчивостта на работното място, формиране на съзнание за проблемите на хората в неравностойно положение и възможно най-ранното им включване в трудовия процес за преодоляване и превенция на зависимостта от социалната система.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд плюс (ЕСФ+).

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Идентифициране на лица от целевата група и определяне на индивидуален набор от мерки (план) за тяхното активно приобщаване, вкл. и по отношение на достъпа до и предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги. Предоставянето на услугите е обвързано единствено с достъпа до заетост и работното място.

2. Определяне на индивидуален мениджър на случай на всяко лице, който активно да подпомага лицето и проследява участието му в мерките, определени за него:
• Предоставяне на информация и подкрепа за лицата, според техните индивидуални нужди;
• Подкрепящи мерки за мотивационно обучение за активно поведение на пазара на труда;
• Професионално ориентиране и кариерно консултиране на хора в неравностойно положение (мениджъра на случай и/или специалист);
• Психологическа подкрепа за лицата, според техните индивидуални нужди и при необходимост (специалист психолог).

3. Подкрепа за търсене на работа, връзки с работодатели и подготовка за включване в заетост (подготовка на документи за кандидатстване, подготовка за явяване на интервю, подготовка на документи за започване на работа и др.).

4. Подпомагане осъществяването на контакти с институции/организации, според индивидуалните потребности на лицето или членове на неговото семейство, за преодоляване на пречки пред лицето за социално включване и включване в заетост – контакти с АЗ, АСП, детски градини, доставчици на социални/ образователни/ обучителни/ здравни услуги и др. Предоставяне на подкрепа чрез „застъпничество“, съгласно Закона за социални услуги.

5. Активна работа с потенциални работодатели за намиране на работа на лицата. Действия за промяна на нагласите на работодателите към конкретните лица в неравностойно положение, обект на подкрепата.

6. Включване в обучения за професионална квалификация/преквалификация, предоставяне на „меки“ умения и обучения за придобиване на ключова компетентност – КК 1 „Общуване на роден език“; КК 4 „Цифрова компетентност“; КК 5 „Умение за учене“; КК 6 „Обществени и граждански компетентности“.

Допустими кандидати по настоящата процедура са:

  • Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по смисъла на ЗЮЛНЦ
  • Доставчици на социални услуги (вкл. общини);
  • Работодател

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на:  https://eumis2020.government.bg

Краен срок за представяне на предложенията: 29.09.2023 г., 17:30 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура чрез подбор, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg