Голям интерес от кандидат-студенти отчитат от държавния Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас. На изпитите по биология и химия за специалност „Медицина“, ще се явят над 400 души. Миналата година кандидатите за лекари бяха 250.

Атрактивни и търсени са и специалностите от Факултета по обществено здраве и здравни грижи. Почти всички бройки са заети още при първо класиране. Голям е броят на кандидатите за специалностите „Акушерка“, „Медицинска сестра“ и „Лекарски асистент“. За една от атрактивните бакалавърски програми „Здравен мениджмънт“ все още има 12 свободни позиции за бъдещи студенти.

Така е и за професионални бакалаври „Рехабилитатор“ и „Помощник фармацевт“.

Очаква се и тази година с постановление на Министерски съвет няколко защитени специалности да бъдат без семестриални такси за студентите. Това са: „История и философия“, „Български език и история“, „Екология и опазване на околната среда“, „Химия, Химични технологии“, „Химични технологии и психология на кризисните ситуации“, „Технология на стъклото, керамиката и строителните свързващи вещества“, „Технология на нефта и газа“, „Технология на водата“, „Химично инженерство“ и „Инженерни материали“.

Сред най-предпочитаните са специалностите от професионално направление „Педагогика“ и особено специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Там местата са запълнени на първо класиране и почти всички са по първо желание на кандидатите. Завишен е интересът и към „Българска филология“.

По първо желание много кандидати са се насочели и към специалностите „Компютърни системи и технологии“ и „Софтуерно инженерство“. Там също на първо класиране почти всички места са заети. Двете специалности попадат в приоритетните професионални направления, за които има заявена потребност от министерства и работодателски организации. Сред тях попадат още част от педагогическите специалности, „Транспортна техника и технологии“, „Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника“, „Електроника“, „Електронни системи в промишлеността и медицината“, „Техника и технологии в транспорта“, „Индустриален мениджмънт“, „Хранителни технологии“ и атрактивната специалност „Биотехнологии“, за която към момента има все още незаети 5 бройки.

Завишен интерес се наблюдава и към специалност „Туризъм“ със степен „бакалавър“. Все още има свободни места и в Колежа по туризъм. Техническият колеж също има възможност да приеме нови студенти между класиранията.

В Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ могат да кандидатстват чуждестранни граждани в съответствие със Закона за висше образование. От тази година в специалност „Медицина“ ще се провежда обучение и на английски език.

Неприетите студенти и тези неприети по първо желание, в изброените по-горе специалности, могат да следят за динамика между класиранията и да получат своя шанс за студентска банка в бургаския университет.

До 28 юли т.г. все още всеки нов кандидат-студент може да подаде документи за да участва в класирането за прием в университета.

След 05 август, ако има свободни места в някои специалности, ще има и допълнителен прием.

Повече информация за специалностите и важните дати може да откриете в сайта на висшето училище: https://www.uniburgas.bg/