Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ бе домакин на онлайн научно-практическа конференция под мотото “Кариерни възможности стратегии и иновации”. Цел на високия форум бе да се дискутират и популяризират постигнати резултати при изпълнение на проект „Студентски практики Фаза 2“ и се осъществи с подкрепата на Министерството на образованието и науката и Община Бургас.

В събитието се включиха представители на академичните ръководства и администрация от Бургаски свободен университет, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Национална спортна академия (НСА) „Васил Левски“, Университет за национално и световно стопанство (УНСС), Нов български университет, Медицински университет-Варна, Висше училище по телекомуникации и пощи, Висше училище по мениджмънт, Технически университет – Варна, Икономически университет – Варна, Медицински университет – Пловдив и Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“.

Конференцията беше открита от ректора на висшето училище проф. д-р Христо Бозов, а проектът беше представен лично от ръководителя му Соня Кръстанова, директор на направление „Финанси“ към МОН.

Да поздрави за добре свършената работа се включи и зам.-кметът на Община Бургас Йорданка Ананиева, като запозна присъстващите и с възможностите за професионална реализация в Бургас.

Панелът „Качеството на образованието и връзката висше училище – работодател“ беше поверен на проф. Петя Кабакчиева, която е председател на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА).

Участието на проф. Мариела Оджакова – председател на Постоянната комисия по „Природни науки, математика и информатика“ предостави възможност за насочване на вниманието към елементи на качеството на образование в това направление.

Зам.-ректорът на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ проф. Ирена Марковска запозна аудиторията с ролята на Центъра за кариерно развитие във висшето училище.

Даниела Балве – PhD изпълнителен директор на SPAN Diagnostics, Франция, запозна аудиторията със спецификата, свързана с подбора на кадри в доклада си на тема „Предизвикателства в подбора на кадри в сектор биотехнологии в медицината“.

„От теория до практика в инженерните науки – Образователен модел в Université de Technologie de Compiègne“, Франция беше представен от проф. Борис Видолов от същия университет.

С мотивиращи презентации се включиха и преподаватели от Медицински университет Плевен, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Нов български университет, Икономически университет – Варна.

Модератор и лектор беше доц. Милен Тодоров – ръководител на екипа за изпълнение на проект „Студентски практики – Фаза 2“ към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“.