Компания: Mr. Bricolage

Описание: Практическите задачи ще бъдат свързани с подпомагане на екип „Администриране и възнаграждение на персонала“ с дейности, относно назначаване, преназначаване, преместване/промотиране, прекратяване на трудови правоотношения. Това включва и архивиране на документи на служителите в трудовите им досиета, регистриране на отсъствия, начисления и удръжки, участие в администрирането на социалните придобивки. През цялото време на стажа ще има подкрепата на ментор.

Изисквания: Кандидатите трябва да са завършили университет наскоро или да са студенти последна година, за предпочитане с профил „Икономика“, „Бизнес администрация“, „Човешки ресурси“ или друго релевантно.

Заплащане и период: Стажът е платен.

Кандидатстване: Може да кандидатствате през сайта.